Algemene voorwaarden

ALGEMENE- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

     TOEPASSELIJKHEID

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

     ANNULERING

Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.

     TOEPASSELIJK RECHT

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt van die patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

     BETALING

  1. Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden per pin direct na de behandeling.
  2. Voor het geval er toch een nota toegezonden wordt, dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
  3. Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, zal de podotherapeut de patiënt een herinnering sturen om alsnog binnen vijf dagen na dagtekening te betalen. De patiënt is alsdan een bedrag van € 12,50 verschuldigd wegens de extra administratieve werkzaamheden.
  4. De podotherapeut is gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen bij te late betaling ingaande na de factuurdatum. Tevens zullen bij te late betaling alle op de inning van zijn/haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij zijn. Deze kosten zullen 15% van het te vorderen bedrag zijn met een minimum van € 75,00 exclusief BTW.
  5. Bij nieuwe zolen en ortheses wordt, indien nodig, een 1ste controle afspraak gemaakt. Wanneer er binnen 3 maanden na afleveren van het hulpmiddel 1 of meerdere aanpassingen moeten plaatsvinden, zijn alle kosten inbegrepen. (Consult- en materiaalkosten)
  6. Creditnota’s voor hulpmiddelen zoals zolen en ortheses worden alleen verstrekt indien de betreffende hulpmiddelen worden geretourneerd.
  7. Op consulten en onderzoeken worden geen creditnota's verstrekt.
  8. Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.